Woodstep header

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden in PDF-formaat

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ieder aanbod van Woodstep tot het aangaan van een Overeenkomst;

Iedere Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, waaronder het leggen, het schuren en het afwerken van vloeren en timmerwerk van welke aard dan ook, door Woodstep worden verricht;

De door Woodstep op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Wederpartij te leveren Goederen, zijnde zaken en/of vermogensrechten;

Woodstep Vloeren B.V., gevestigd te (7443 LH) Nijverdal aan de Anemoon 38 (KvK-dossiernummer: 50077775), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;

Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Goederen door Woodstep aan Wederpartij en/of het door Woodstep verlenen van Diensten aan Wederpartij;

Woodstep en Wederpartij c.q. ieder voor zich;

Per brief, fax, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;

Deze Algemene verkoopvoorwaarden van Woodstep;

https://www.woodstep.nl

De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Woodstep een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten en/of wie met Woodstep een Overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

2.1.Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.2. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen.

2.3. In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten en annulering

3.1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Woodstep gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Woodstep worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Woodstep tot vergoeding van eventueel door de Wederpartij geleden schade.

3.2. Een door Woodstep aan Wederpartij verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.

3.3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand (a) door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod, (b) door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod of (c) doordat Woodstep feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.

3.4. De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst.

3.5. De Wederpartij dient op verzoek van Woodstep, met het oog op het uitbrengen van een Aanbod die gegevens (tekeningen, foto’s) te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de beoordeling en verificatie van de gegevens waarop het Aanbod is gebaseerd, een en ander zoals door Woodstep kenbaar wordt gemaakt.

3.6. Woodstep mag uitgaan van de juistheid van deze gegevens onder 3.5 en zal haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaart Woodstep voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte tekeningen, foto’s en dergelijke.

3.7. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Woodstep.

3.8. Bij opzegging van de Overeenkomst door de Wederpartij:

(a) binnen veertien (14) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst is de Wederpartij aan Woodstep geen vergoeding verschuldigd voor de Diensten die zouden worden geleverd onder de Overeenkomst, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen;

(b) langer dan veertien (14) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan 30% van het factuurbedrag van de Overeenkomst, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. Indien deze opzegging plaatsvindt binnen zeven (7) dagen vóór aanvang van de werkzaamheden dan is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan 50% van het factuurbedrag van de Overeenkomst, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen.

4. Instructierecht Woodstep, werkomgeving

4.1. Woodstep heeft het recht om voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de Wederpartij te instrueren bepaalde (voorbereidende) werkzaamheden uit laten voeren. Deze (voorbereidende) werkzaamheden bestaan uit, maar zijn niet uitsluitend beperkt tot, de verplichting van de Wederpartij om:

(a) Woodstep in de gelegenheid te stellen de (te leggen) vloer(en) te inspecteren en op te meten;

(b) de opstaande randen, muren, deuren en keuken tot een hoogte van minimaal 30 centimeter vanaf de (onder)vloer af te plakken met vuilafstotend materiaal;

(c) alle elektrische apparatuur en andere voor stof kwetsbare objecten geheel te verwijderen uit de ruimte(n) waar Woodstep werkzaamheden uitvoert;

(d) alle kabels, gordijnen en andere laaghangende objecten tot een hoogte van minimaal 30 centimeter vanaf de (onder)vloer (waaronder stopcontacten en stekkerdozen) te verwijderen;

(e) de werkruimtes leeg, schoon en veilig te houden;

(f) er voor zorg te dragen dat de temperatuur in de werkruimtes tenminste 18 graden bedraagt;

(g) er voor zorg te dragen dat de toplaag van de (onder)vloer minimaal 3 millimeter bedraagt;

(h) er voor zorg te dragen dat de luchtvochtigheid van de werkruimte voldoende is voor het leggen van de vloer(en), zoals vermeld in de Aanbieding of de Overeenkomst. De luchtvochtigheid dient te allen tijde minimaal 50% te bedragen; en

(i) andere maatregelen te treffen die Woodstep noodzakelijk acht voor de deugdelijke en uitvoering van de Overeenkomst.

5. Prijzen en betaling

5.1. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s. De niet expliciet in het Aanbod of Overeenkomst vermelde kosten zijn voor rekening van Wederpartij. Wordt door Wederpartij een opdracht verstrekt aan Woodstep zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

5.2. Terzake de door Woodstep te leveren c.q. geleverde Goederen en/of door Woodstep uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten wordt door Woodstep een factuur gestuurd naar Wederpartij. De betaling van de factuur dient uiterlijk op de eerste dag van de uitvoering van de Overeenkomst te worden voldaan, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Woodstep aangegeven bankrekeningen.

5.3. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Woodstep om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

5.4. Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 5.3, zijn alle overige openstaande facturen opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

5.5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

5.6. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Woodstep op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Woodstep jegens Wederpartij.

5.7. Alle vorderingen van Woodstep op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

(a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Woodstep omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Woodstep;

(b) indien Woodstep de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 5.8 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

(c) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Wederpartij, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

5.8. Woodstep is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is Woodstep bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

6. (Op)levertijd

6.1. De door Woodstep in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

6.2. De door Woodstep opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke informatie in het bezit is van Woodstep en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan, waaronder de verplichtingen van de Wederpartij op grond van 4.1. Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Woodstep er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst en is voldaan aan het bepaalde in artikel 4.1.

6.3. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Woodstep bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Woodstep de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Woodstep kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Woodstep dit toelaat.

6.4. Woodstep is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van de artikel 6.3 van deze Voorwaarden, terzake Goederen alleen dan in verzuim indien zij van Wederpartij een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft.

7. Wijze van levering

Het risico voor de aan Wederpartij te leveren Goederen gaat op haar over af magazijn van Woodstep. Alle Goederen worden te allen tijde voor risico van Wederpartij getransporteerd, tenzij anders overeengekomen.

8. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

8.1. Alle geleverde Goederen blijven uitsluitend eigendom van Woodstep tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door Woodstep geleverde Goederen gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Woodstep-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

8.2. In het geval van een levering van Goederen aan een Wederpartij op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Goederen – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 8.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 8.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing zoals vermeld in artikel 15.

8.3. Nadat Woodstep haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Goederen terughalen. Wederpartij staat Woodstep toe de plaats te betreden waar de Goederen zich bevinden.

8.4. Als Woodstep geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuwgevormde zaken aan Woodstep te verpanden of te verhypothekeren.

9. Acceptatie en garantie

9.1. De geleverde Goederen en verrichte Diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Woodstep binnen een redelijke termijn, zijnde niet langer dan 5 dagen na (op)levering) door Wederpartij aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien bij de aflevering bepaalde Goederen ontbreken, dan dient de Wederpartij dit binnen 5 dagen na ontvangst aan Woodstep Schriftelijk te melden. Bij een melding na verloop van de voornoemde termijnen worden (i) de ontbrekende Goederen niet gecrediteerd aan de Wederpartij, noch worden de Goederen kosteloos alsnog bij de Wederpartij afgeleverd. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan Woodstep, dan wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

9.2. Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan geleverde Goederen en/of verrichte Diensten moeten binnen 5 dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan Woodstep worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

9.3. Er is geen sprake van enig gebrek of enige non-conformiteit aan de zijde van Woodstep ten aanzien van het resultaat van de Diensten en/of de (eigenschappen van) geleverde Goederen indien het resultaat van de Diensten en/of de (afwijkende) eigenschappen van geleverde Goederen:

(a) het gevolg is van enig kleurverschil en/of structuurverschil omdat wordt gewerkt met een natuurproduct, danwel het gevolg is van de door de Wederpartij gekozen wijze van afwerking;

(b) het gevolg is van lichtinval in de ruimte waar de vloeren zijn gelegd;

(c) het gevolg is van het feit dat vaste laaghangende objecten, waaronder radiatoren en andere objecten en installaties, niet verwijderd konden worden en de ruimte tussen de vloer en die objecten kleiner is dan 10 centimeter, danwel enige andere reden waardoor de apparatuur van Woodstep niet de volledige vloer kan behandelen;

(d) het gevolg is van het door Wederpartij in strijd handelen met en/of het niet voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 4.1.

(e) het gevolg is van een wijziging in het werk op verzoek van de Opdrachtgever of als gevolg van herstelwerkzaamheden die plaatsvinden naar aanleiding van een klacht van de Opdrachtgever (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, (i) een verzoek van Opdrachtgever om de kleur te wijzigen waardoor een extra schuurlaag nodig is of (ii) wanneer Woodstep nogmaals dient te schuren omdat de Opdrachtgever het eerste resultaat onvoldoende vindt, als gevolg waarvan in beide situaties de vloer dunner is dan bij initiële oplevering. De dunnere vloer is in dat geval nimmer een gebrek of te kwalificeren als een non-conformiteit).

9.4. Indien Woodstep verplicht is om tot herstel of vervanging over te gaan van verleende Diensten of geleverde Goederen, dan heeft uitsluitend Woodstep de keuze om te herstellen, te vervangen of de waarde van de betreffende Goederen of Diensten te vergoeden aan de Wederpartij (vervangende schadevergoeding). Woodstep streeft ernaar om het herstel of de vervanging binnen acht (8) weken na vaststelling van enig gebrek door Woodstep te laten plaatsvinden.

9.5. Op Woodstep rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Woodstep (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

9.6. Een vordering betreffende een door Woodstep geleverd Goed en/of verrichte Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Goederen en/of Diensten, ook niet indien deze te leveren Goederen en/of Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

9.7. De door Woodstep verleende garantie op Diensten en Goederen blijkt uit de Overeenkomst.

9.8. Woodstep is niet gehouden tot het verlenen van de in artikel 9.7 bedoelde garantie of om andere werkzaamheden te verrichten in het kader van een reclamatie als bedoeld in artikel 9.1 en 9.2 indien:

(a) er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 9.3;

(b) de gebreken aan de Goederen of aan het resultaat van de Diensten het gevolg zijn van gebruikelijke slijtage, onoordeelkundig gebruik, onjuist gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage van de Goederen en/of van de uitvoering van de Diensten;

(c) de oorzaak van het gebrek niet kan worden gevonden;

(d) indien niet alle voor het gebruik van de Goederen of na uitvoering van de Diensten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen;

(e) het fouten betreffen die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage;

(f) Wederpartij op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde Goederen of de zaken waarop de Diensten zijn geleverd verricht of (heeft) laat (laten) verrichten.

10. Vervaltermijnen

10.1. Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Woodstep in verband met geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Woodstep.

10.2. In het geval binnen de in artikel 10.1 vermelde termijn door Wederpartij een Schriftelijke claim is neergelegd bij Woodstep in verband met door haar geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien Woodstep niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 15 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

11. Ontbinding

Ingeval Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Woodstep het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Woodstep tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Woodstep toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Woodstep in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

12. Herroepingsrecht Consument

12.1. In geval de Wederpartij een Consument is en de Overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst op afstand, dan heeft de Consument het recht om zonder opgave van redenen binnen 14 dagen de Overeenkomst te ontbinden (het ‘Herroepingsrecht’).

12.2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. De Consument zal de Goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van een manier van omgaan met de Goederen die verder gaat dan toegestaan in dit artikel.

12.3. Een Consument heeft geen recht van ontbinding bij:

(a) een Overeenkomst waarbij de Consument Woodstep specifiek verzocht heeft hem of haar te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten met uitzondering van:

(b) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

(c) de levering van Goederen die specifiek door Woodstep zijn ingekocht ten behoeve van de Overeenkomst;

(d) indien de levering van Goederen onderdeel uitmaakt van een Overeenkomst waarbij de Goederen ook door Woodstep worden verwerkt bij de Consument en Woodstep is gestart met de uitvoering daarvan;

(e) de levering van Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Goederen en/of zijn Goederen die binnen de herroepingstermijn zijn verwerkt of gebruikt.

13. Aansprakelijkheid en verzekering

13.1. Woodstep is aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan Woodstep toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Woodstep verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Woodstep en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

13.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

(a) vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade (waaronder in ieder geval wordt begrepen: opslagkosten (niet uitsluitend beperkt tot de opslag van meubels en ander interieur), (externe) verblijfskosten en andere kosten die daaraan gerelateerd zijn of uit voortvloeien (zoals hotelovernachtingen indien in de werkruimte tijdens werkzaamheden van Woodstep niet verbleven kan worden), een en ander in de ruimste zin van het woord)), vertragingsschade en gederfde winst;

(b) opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt (Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade behoorlijk te verzekeren);

(c) schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door Woodstep verstrekte instructies uit artikel 4.1 c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

(d) schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan Woodstep verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

13.3. Indien:

(a) het voor Woodstep ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;

(b) de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;

(c) de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,

is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Woodstep voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is overeengekomen.

13.4. Woodstep is niet aansprakelijk voor (i) schade aan door of namens Wederpartij aangeleverd materiaal (waaronder de vloer van Wederpartij) ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking dan wel (ii) schade die op grond van artikel 9.3 voor rekening en risico van de Wederpartij dient te blijven. Op verzoek van Wederpartij zal Woodstep de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Wederpartij voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.5. Wederpartij vrijwaart Woodstep van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Woodstep verrichte Diensten en/of geleverde Goederen, voor zover Woodstep jegens Wederpartij voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

14. Overmacht

14.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Woodstep kan worden toegerekend.

14.2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 14.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, pandemieën (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.

14.3. In geval van overmacht heeft Woodstep de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Woodstep onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Woodstep conform artikel 14.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

14.4. Indien Woodstep bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op alle door Woodstep gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

15.2. Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Download onze algemene voorwaarden in PDF-formaat