Loader
Parket vloer schuren

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Woodstep met betrekking tot het laten schuren, renoveren, lakken of leggen van een vloer;

De besloten vennootschap Woodstep Vloeren B.V., gevestigd te (7443 LH) Nijverdal aan de Anemoon 38. Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50077775;

Parket en andere houten vloeren die door Woodstep zal worden bewerkt;

De ruimte waarin de vloer is gelegen.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die tussen Woodstep en de klant worden gesloten.

ARTIKEL 3 - DE OFFERTE

1. Woodstep brengt een offerte bij voorkeur schriftelijk uit. De prijzen in de offerte zijn inclusief BTW.

2. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na dagtekening.

3. De offerte bevat een volledige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de prijs. De omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Indien van toepassing op het type vloer wordt in de offerte op het volgende gewezen:

- De vloer is een natuurproduct. Kleurverschillen en structuurverschillen zijn daar kenmerken van;

- De wijze van afwerken van de vloer heeft gevolgen voor de kleur, de structuur en het beeld van de vloer;

4. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en de opmetingen die Woodstep eventueel heeft verricht.

5. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en het uurloon, dan wel een vaste aanneemsom.

6. De offerte vermeldt een indicatie wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

7. De offerte gaat schriftelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

8. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 6:230m BW van toepassing.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Woodstep een elektronische bevestiging naar de klant.

2. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 6:230o, 6:230p en 6:230q BW van toepassing.

ARTIKEL 5 - ANNULERING

1. Bij annulering van de overeenkomst, binnen 2 weken na de totstandkoming van de overeenkomst, is de klant geen vergoeding verschuldigd.

2. Bij annulering langer dan 2 weken na de totstandkoming van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

3. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de klant geschiedt 2 weken na de totstandkoming, maar binnen 1 week voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden.

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN WOODSTEP

1. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Woodstep, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de klant.

2. Woodstep draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1. De klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, voor zover hij deze

redelijkerwijs kan vaststellen.

2. De klant dient ervoor te zorgen dat Woodstep zijn werk tijdig en deugdelijk kan verrichten.

3. De klant dient ervoor te zorgen dat:

- Woodstep in de gelegenheid wordt gesteld de vloer te inspecteren en te meten;

- de werkruimtes deugdelijk, schoon, veilig, afsluitbaar zijn en vrij van (losse) meubelstukken of andere inrichting, zodat Woodstep te allen tijde goed bij de te schuren gebieden kan komen;

- eventuele achterblijvende vaste inrichting, dient door de klant afdoende beschermd te zijn tegen stof en directe aanraking met de materialen van Woodstep;

- Woodstep tijdig kan beschikken over de voor de planning en uitvoering van het werk benodigde gegevens, alsmede al die gegevens waarvan de klant redelijkerwijze kan vermoeden dat die van belang kunnen zijn. Voorts verstrekt de klant alle hem bekende en beschikbare gegevens ten aanzien van de constructie van de werkvloer, de technische installaties in en bij de vloer.

- de temperatuur in de werkruimte tenminste 18°C is;

- de toplaag van de vloer minimaal 3 millimeter dik is.

4. Kosten voor het benodigde stroomverbruik evenals de kosten voor noodzakelijke verwarming van de ruimte, komen voor rekening van de klant.

5. Tijdens de uitvoering van het werk onthoudt de klant zich van het (doen) uitvoeren van werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor de vloer.

6. Indien radiatoren, installaties of andere laaghangende inrichting op minimaal 10 cm hoogte boven de vloer is bevestigd wordt het beste eindresultaat voor de klant tot stand gebracht.

7. Afval dat na afloop van de bewerking van de vloer in de werkruimte achterblijft blijft dient door de klant zelf te worden verwijderd.

ARTIKEL 8 - DE DATUM VAN DE TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

1. De overeenkomst bevat een vermoedelijke of vaste leverdatum en een vermoedelijke of vaste periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

2. Wanneer de vermoedelijke leverdatum een vaste leverdatum wordt, zullen partijen op initiatief van Woodstep een vaste periode overeenkomen voor het verrichten van de werkzaamheden, tijdig vóór de vaste leverdatum. Deze werkperiode komt in onderling overleg tot stand en is voor beide partijen bindend.

ARTIKEL 9 - GEREED KOMEN WERKZAAMHEDEN, AANSPRAKELIJKHEID

1. De klant heeft de verplichting om de uitgevoerde werkzaamheden onmiddellijk na uitvoering te inspecteren. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen direct nadat deze zijn ontdekt, volledig en duidelijk omschreven worden gemaild aan Woodstep via aanvragen@woodstep.nl. Woodstep zal klachten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact met de klant opnemen.

2. Indien er gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, die het gevolg is van een tekortkoming die aan Woodstep is toe te rekenen of voor haar risico komt, dient Woodstep in de gelegenheid te worden gesteld om deze gebreken of tekortkomingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken na het indienen van de klacht te herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Woodstep vallen.

3. Woodstep sluit aansprakelijkheid voor schade uit indien zij door de vloer heen schuurt als gevolg van de omstandigheid dat de toplaag dunner is dan vereiste 3 millimeter.

4. Ondanks haar uiterste inspanningen kan Woodstep niet garanderen dat (urine)vlekken op/in de vloer na het schuren en afwerken niet meer zichtbaar zijn.

5. De klant is tegenover Woodstep aansprakelijk voor schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

6. Woodstep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor veranderingen dan wel schade welke na het uitvoeren van werkzaamheden zijn ontstaan.

7. De aansprakelijkheid van Woodstep is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval wordt uitbetaald onder de toepasselijke polis van de aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

ARTIKEL 10 - DE BETALING

Betaling vindt plaats door contante betaling of door overschrijving op de bankrekening van Woodstep, zoals vermeld op de offerte en binnen de in de offerte vermelde termijn. Betaling dient uiterlijk tijdens de uitvoering van werkzaamheden te worden voldaan.

ARTIKEL 11 - GESCHILLEN

Geschillen over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Woodstep te geleverde diensten en zaken, kunnen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank Overijsel, locatie Almelo.

Download onze algemene voorwaarden
TOP